12 abril, 2015

TEORÍA E COMENTARIOS DE XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACHARELATO

RESUMOS DE TODOS OS TEMAS
Temas do 1 ao 6
Temas do 7 ao 12

GUIÓNS DE COMENTARIOS
Guións para comentar en xeografía
Guión para comentar unha paisaxe natural, agraria, industrial e turística

TEMA 1: A DIVERSIDADE FÍSICA DE ESPAÑA: O RELEVO


Presentación do Tema 1
Pregunta teórica
Comentario das Unidades Morfoestruturais da Península Ibérica
Comentario do mapa de rochedo da Península Ibérica
Comentario dun perfil topográfico da Península Ibérica
Comentario dun esquema costeiro da Península Ibérica
Identificación de imaxes

TEMA 2: A DIVERSIDADE CLIMÁTICA DE ESPAÑA

Presentación do Tema 2
Pregunta teórica
Análises de climogramas
Comentario de climogramas
Ficha para comentario de climogramas
Climogramas por zonas
Comentario do mapa das temperaturas
Comentario do mapa da aridez
Comentario de mapas do tempo
Comentario do mapa de precipitacións


TEMA 3: A DIVERSIDADE HÍDRICA E BIOXEOGRÁFICA

Presentación do tema 3
Pregunta teórica I
Pregunta teórica II
Cadro resumo de réximes fluviais
Cliserie da Cordilleira Cantábrica
Comentario dos recursos hídricos de España
Comentario mapas da vexetación
Guía de comentario de hidrogamas
Comentario de hidrogramas
Conca hidrográfia do Ebro e do Guadalquivir
Mapa de rexións bioxeográficas
Mapa das vertentes e ríos da Península Ibérica
Mapa de réximes de ríos


TEMA 4: AS PAISAXES NATURAIS E AS INTERRELACIÓNS NATUREZA-SOCIEDADE. ESPAÑA E GALICIA

Presentación do Tema 4
Pregunta teórica
Comentario do mapa de riscos de España
Comentario do mapa da desertización en España
Comentario do mapa dos espazos protexidos en España


GALICIA
Pregunta teórica
Comentario do Perfil topográfico Oeste-Leste
Comentario do perfil topográfico Oeste-Leste
Comentario das cuncas interiores de Galicia
Comentario das rías de Galicia

TEMA 5: OS ESPAZOS DO SECTOR PRIMARIO


FOTOS PARA REALIZAR O MAPA MENTAL DA PAISAXE AGRARIA

Presentación do Tema 5
Pregunta teórica I
Pregunta teórica II
Comentario do mapa das paisaxes agrarias
Comentario do mapa da propiedade agraria
Comentario do mapa do regadío en España
Comentario do mapa da produción agraria
Comentario do mapa da gandería 
Comentario dos espazos pesqueiros
Comentario da pesca desembarcada
Comentario dunha paisaxe rural


TEMA 6: OS ESPAZOS INDUSTRIAIS


Presentación do Tema 6

Pregunta teórica
Comentario do mapa e táboa da enerxía
Comentario do mapa dos factores de localización industrial
Comentario do mapa das áreas industriais de España
Comentario da gráfica do emprego na industria
Comentario dunha paisaxe industrial

TEMA 7: OS ESPAZOS DE SERVIZOS


Presentación do Tema 7
Pregunta teórica
Comentario gráfica do número de visitantes turistas
Comentario dunha imaxe de paisaxe turística
Comentario do mapa de transporte de España 
Comentario do mapa das áreas turísticas de España 
Comentario do comercio interior e exterior de España 
Comentario das tendencias turísticas de España 
Comentario do emprego no sector servizos

TEMA 8: A POBOACIÓN ESPAÑOLA

Presentación do Tema 8

Pregunta teórica I
Pregunta teórica II
Comentario da distribución da poboación en España
Comentario da evolución da poboación en España
Interpretación das pirámides de poboación
Evolución das pirámides de poboación en España
Comentario da pirámide de poboación española de 2007
Comentario da estrutura da poboación
Comentario da poboación activa e do paro en España

TEMA 9: O ESPAZO URBANO

Presentación do Tema 9
Pregunta teórica I
Pregunta teórica II
Comentario da estrutura das cidades
Guión para comentar planos de cidades
Comentarios dos planos das cidades
Comentario do mapa da xerarquía urbana
Comentario do sistema urbano galego


TEMA 10: A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL E OS DESEQUILIBRIOS REXIONAIS: ORGANIZACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA


Presentación do tema 10

Pregunta teórica
Comentario do mapa do PIB


TEMA 11: ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO

Pregunta teórica

VOCABULARIO

Vocabulario temario