12 abril, 2015

TEMA 10: A POBOACIÓN

TEMA 10: A POBOACIÓN
2. Definición de densidade: densidade é o número de habitantes por quilómetro cadrado
3. Factores de distribución da poboación
           a. Factores físicos
                      i. Relevo
                      ii. Clima
                      iii. Solos
           b. Factores humanos
                      i. Factores históricos
                     ii. Nivel de desenvolvemento
                     iii. Factores políticos
4. Movementos da poboación
           a. Movementos naturais
                    i. Natalidade
                           1. Definición de natalidade
                            2. Taxa de natalidade
                            3. Factores da natalidade
                   ii. Mortalidade
                            1. Definición de mortalidade
                            2. Taxa de mortalidade
                            3. Factores da mortalidade
                   iii. Crecemento natural ou vexetativo
                            1. Definición de Crecemento natural
                            2. Taxa de crecemento natural
5. Evolución da poboación
              a. Transición demográfica (pica na imaxe)

              b. Etapas do crecemento: lento e acelerado
6. Migracións
              a. Definición de migración
              b. Causas das migracións
              c. Tipos de migracións
                    i. Interiores
                   ii. Exteriores
             d. Consecuencias as migracións
7. Estrutura da poboación
             a. Estrutura por sexo
             b. Estrutura por idade: poboación nova, adulta, avellentada (pirámides de idades)
             c. Estrutura económica: poboación activa e sectores

____________________________________________________________________________

Le o seguinte informe e reflexiona sobre o tema e de xeito razoable indica que solucións darías a cada un dos puntos.

Viña no periódico El País unha reportaxe moi interesante acerca do aumento progresivo da poboación planetaria e onde se cuestionaba se os recursos, ben agrícolas ben enerxéticos, chegarían a cubrir as necesidades da poboación. As previsións indican que no ano 2050 chegarase a 9000 millóns de habitantes o que pode supor:


 • Que habería necesidade de incrementar as necesidades alimenticeas un 70% con respecto ás actuais e parece ser que a terra dispoñible para a produción agraria tocou teito a comezos da pasada década e os rendementos son menores polo quentamento global.


 • Que a demanda enerxética medrará un terzo debido ás economías emerxentes.


 • Que o futuro do mercado de traballo vai tambalexarse.


 • As migracións serán imparables, non por cuestións de búsqueda de traballo senón por fuxir da fame.
 • Unha vez lido o artigo eu planteeime unha cuestión que é a seguinte. Na actualidade sabemos que os recursos están en mans dunha porcentaxe pequena de poboación mentres a gran parte da poboación non ten acceso a eles e dá vértixe pensar que seguirán padecendo o problema e agravándose pois ... Estarán dispostos os países desenvolvidos a compartir os recursos?
  Ver artigo: ¿Hay planeta para tanta gente? en El País
  Repasa co seguinte cuestionario. Simplemente tes que poñer un nome e darlle ao botón start.  A poboación » online testing software

  Interesante presentación sobre a evolución da pirámide poboacional de España. Aproveitémola para facer uns comentarios ao respecto.
  Evolución da pirámide de poboación de España


  View more presentations from Rosacidgalante.

  Observa a imaxe da pirámide de poboación de Galicia de 1975 a 2016