12 abril, 2015

TEMAS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º ESO

TEMAS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º ESOTEMAS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO
Comproba o que sabes
Pica na imaxe para xogar á máquina do tempo


PREGUNTAS DE EXAME POR TEMAS

TEMA O: A Latitude e a Lonxitude
TEMA 0.1: Medio natural de España e Galicia
TEMA 1 A fragmentación do mundo antigo
TEMA 2 Al-Andalus
TEMA 3 A Europa feudal
TEMA 4 Os primeiros reinos peninsulares. O Reino de Galicia (VIII-XIII)
TEMA 5 A cultura e arte románica
TEMA 6 As cidades na Europa Medieval
TEMA 7 Os grandes reinos peninsulares (séculos XIII-XV)
TEMAS 9,10 e 11 A poboación
TEMA 12 As cidades
TEMA 13 Natureza e sociedade: harmonías, crises e impactos

Resumos temas

TEMAS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º ESO


TEMAS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º ESOCONTIDOS MÍNIMOS PARA SETEMBRO
TEMA Introdución: O escenario físico das actividades humanas
TEMA 1: A organización política das sociedades
TEMA 2: A organización económica das sociedades
TEMA 3: A agricultura, a gandaría, a pesca e a silvicultura
TEMA 4 A enerxía, a minería e a construción
TEMA 5: A industria
TEMA 6: Os servizos, a comunicación e a innovación
TEMA 7: O transporte e o turismo
TEMA 8: As actividades comerciais e os fluxos do comercio
TEMA 9:  O nacemento do mundo moderno
TEMA 10: O renacemento, unha nova concepción da arte
TEMA 11: A época dos grandes descubrimentos
TEMA 12: O auxe da monarquía hispana
TEMA 13: A decadencia do Imperio dos Austrias
TEMA 14: A Europa do século XVII: A guerra dos Trinta Anos
TEMA 15: Arte Barroca
O medio físico e as actividades económicas de Galicia
Resumos temas

TEMAS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 4º ESO

Temas de Historia de 4º ESO


TEMAS DE HISTORIA DE 1º BACHARELATO

TEMAS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA 1º BACHARELATO

HISTORIA DA ARTE 2º DE BACHARELATO

GUIÓNS PARA COMENTARIO DE OBRAS
Guións de comentario de obras de arte

UNIDADE I: ARTE GREGA
Contexto da arte grega
O Partenón
Frontóns do Partenón
Templo de Atenea Niké
O Erecteion
Teatro de Epidauro
Kuros de Anavyssos
Discóbolo de Mirón
Auriga de Delfos
Doríforo de Policleto
Metopa do Partenón
O Apoxiomeno de Lisipo
Hermes e Dionisio
A Vitoria de Samotracia
Venus de Milo
Venus de Cnido
Ménade de Skopas
Síntese do tema

UNIDADE II: ARTE ROMANA
Contexto da arte romana
O Panteón de Agripa
O Coliseo Romano
Arco de Triunfo de Tito
O Teatro de Mérida
O Acueduto de Segovia
Basílica de Majencio e Constantino
Maison Carré
Ponte de Alcántara
Columna de Traxano
Augusto de Prima Porta
Estatua ecuestre de Marco Aurelio
Relevos de Arco de Tito
Síntese

UNIDADE III: ARTE BIZANTINA
Contexto da arte bizantina
Santa Sofía de Constantinopla
Mosaico de Teodora
A Deesis

UNIDADE IV: ARTE PRERROMÁNICA
VISIGODA
Santa Comba de Bande
San Pedro de la Nave

MOZÁRABE
San Miguel de Celanova
San Miguel de la Escalada

ASTURIANA
Santa María del Naranco

UNIDADE V: ARTE ROMÁNICA

San Martín de Frómista
San Vicente de Cardona
Catedral de Santiago
Tímpano de Santa Fé de Conques
Dúbida de Santo Tomás no Mosteiro de Silos
Derradeira Cea do claustro de San Juan de la Peña
Portada das Praterías
Pórtico da Gloria

UNIDADE VI: ARTE GÓTICA
Catedral de Reims
Interior do Mosteiro de Oseira
Pórtico Real da Catedral de Chartres
Anunciación e Visitación da Catedral de Reims
O bico de Xudas de Giotto
Pranto pola morte de Cristo de Giotto
Matrimonio Arnolfini de Van Eyck
A Virxe do Canciller Rolin de Van Eyck

UNIDADE VII: ARTE RENACENTISTA
Contexto da arte renacentista
Cúpula de Santa María del Fiore de Brunelleschi
Basílica de San Lorenzo de Brunelleschi
Palacio Pitti de Brunelleschi
San Pietro in Montolio de Bramante
Cúpula do Vaticano de Miguel Anxo
O Escorial
David de Donatello
Condotiero Gattamelata
A Piedade de Miguel Anxo
David de Miguel Anxo
A Piedade Rondanini de Miguel Anxo
As Tumbas dos Medicis
O Tributo
A Gioconda
A Virxe das Rochas
A Escola de Atenas
A Virxe do Xilgaro
A Capela Sixtina
O Amor Sacro e o Amor Profano
Retrato ecuestre de Carlos V na batalla de Mülbherg
O enterro do Conde Orgaz
O martirio de San Mauricio
A Adoración dos pastores

UNIDADE VIII: ARTE BARROCA
A fachada do Vaticano
A Praza do Vaticano de Bernini
Baldaquino de Bernini
A fachada do Obradoiro da catedral de Santiago
A torre do Reloxio de Santiago de Compostela
Convento de Santa Clara de Santiago de Compostela
Apolo e Dafne
Éxtase de Santa Teresa
Cristo xacente
O enterro de Cristo
A vocación de San Mateo
O augador de Sevilla
A fragua de Vulcano
A rendición de Breda (cadro das Lanzas)
As Meninas
O bufón de Pablos


UNIDADE IX: FRANCISCO DE GOYA
O oleiro de Valencia
A familia de Carlos IV
A maxa vestida e a maxa espida
A carga dos mamelucos
Os fusilamentos do tres de maio
Aquelarre

UNIDADE X: O IMPRESIONISMO E POSTIMPRESIONISMO
O almorzo campestre
Impresión sol nacente
A catedral de Rouen
A natureza morta con tarteira
Habitación en Arlés
Despois do sermón


UNIDADE XI: AS VANGARDAS
O berro
A raia verde
Pintura con tres manchas
A fonte
A persistencia da memoria
Táboa I
Composición nº 1
Marrón con ocre
Lata da sopa de Campbell´s
Marilyn Monroe
Nu con pirámide

UNIDADE XII: PABLO PICASSO
A vida
As señoritas de Avignon
Moza con mandolina
Mulleres na fonte
Pablo vestido de arlequín
Os tres músicos
Guernica
As meninas


UNIDADE XIII: ARQUITECTURA DO XX
Fábrica de Coca Cola
A casa da fervenza
Vila Saboya
Notre Dame de Ronchamp

VOCABULARIO
Vocabulario

TEORÍA E COMENTARIOS DE XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACHARELATO

RESUMOS DE TODOS OS TEMAS
Temas do 1 ao 6
Temas do 7 ao 12

GUIÓNS DE COMENTARIOS
Guións para comentar en xeografía
Guión para comentar unha paisaxe natural, agraria, industrial e turística

TEMA 1: A DIVERSIDADE FÍSICA DE ESPAÑA: O RELEVO


Presentación do Tema 1
Pregunta teórica
Comentario das Unidades Morfoestruturais da Península Ibérica
Comentario do mapa de rochedo da Península Ibérica
Comentario dun perfil topográfico da Península Ibérica
Comentario dun esquema costeiro da Península Ibérica
Identificación de imaxes

TEMA 2: A DIVERSIDADE CLIMÁTICA DE ESPAÑA

Presentación do Tema 2
Pregunta teórica
Análises de climogramas
Comentario de climogramas
Ficha para comentario de climogramas
Climogramas por zonas
Comentario do mapa das temperaturas
Comentario do mapa da aridez
Comentario de mapas do tempo
Comentario do mapa de precipitacións


TEMA 3: A DIVERSIDADE HÍDRICA E BIOXEOGRÁFICA

Presentación do tema 3
Pregunta teórica I
Pregunta teórica II
Cadro resumo de réximes fluviais
Cliserie da Cordilleira Cantábrica
Comentario dos recursos hídricos de España
Comentario mapas da vexetación
Guía de comentario de hidrogamas
Comentario de hidrogramas
Conca hidrográfia do Ebro e do Guadalquivir
Mapa de rexións bioxeográficas
Mapa das vertentes e ríos da Península Ibérica
Mapa de réximes de ríos


TEMA 4: AS PAISAXES NATURAIS E AS INTERRELACIÓNS NATUREZA-SOCIEDADE. ESPAÑA E GALICIA

Presentación do Tema 4
Pregunta teórica
Comentario do mapa de riscos de España
Comentario do mapa da desertización en España
Comentario do mapa dos espazos protexidos en España


GALICIA
Pregunta teórica
Comentario do Perfil topográfico Oeste-Leste
Comentario do perfil topográfico Oeste-Leste
Comentario das cuncas interiores de Galicia
Comentario das rías de Galicia

TEMA 5: OS ESPAZOS DO SECTOR PRIMARIO


FOTOS PARA REALIZAR O MAPA MENTAL DA PAISAXE AGRARIA

Presentación do Tema 5
Pregunta teórica I
Pregunta teórica II
Comentario do mapa das paisaxes agrarias
Comentario do mapa da propiedade agraria
Comentario do mapa do regadío en España
Comentario do mapa da produción agraria
Comentario do mapa da gandería 
Comentario dos espazos pesqueiros
Comentario da pesca desembarcada
Comentario dunha paisaxe rural


TEMA 6: OS ESPAZOS INDUSTRIAIS


Presentación do Tema 6

Pregunta teórica
Comentario do mapa e táboa da enerxía
Comentario do mapa dos factores de localización industrial
Comentario do mapa das áreas industriais de España
Comentario da gráfica do emprego na industria
Comentario dunha paisaxe industrial

TEMA 7: OS ESPAZOS DE SERVIZOS


Presentación do Tema 7
Pregunta teórica
Comentario gráfica do número de visitantes turistas
Comentario dunha imaxe de paisaxe turística
Comentario do mapa de transporte de España 
Comentario do mapa das áreas turísticas de España 
Comentario do comercio interior e exterior de España 
Comentario das tendencias turísticas de España 
Comentario do emprego no sector servizos

TEMA 8: A POBOACIÓN ESPAÑOLA

Presentación do Tema 8

Pregunta teórica I
Pregunta teórica II
Comentario da distribución da poboación en España
Comentario da evolución da poboación en España
Interpretación das pirámides de poboación
Evolución das pirámides de poboación en España
Comentario da pirámide de poboación española de 2007
Comentario da estrutura da poboación
Comentario da poboación activa e do paro en España

TEMA 9: O ESPAZO URBANO

Presentación do Tema 9
Pregunta teórica I
Pregunta teórica II
Comentario da estrutura das cidades
Guión para comentar planos de cidades
Comentarios dos planos das cidades
Comentario do mapa da xerarquía urbana
Comentario do sistema urbano galego


TEMA 10: A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL E OS DESEQUILIBRIOS REXIONAIS: ORGANIZACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA


Presentación do tema 10

Pregunta teórica
Comentario do mapa do PIB


TEMA 11: ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO

Pregunta teórica

VOCABULARIO

Vocabulario temario

TEMA 10: A POBOACIÓN

TEMA 10: A POBOACIÓN
2. Definición de densidade: densidade é o número de habitantes por quilómetro cadrado
3. Factores de distribución da poboación
           a. Factores físicos
                      i. Relevo
                      ii. Clima
                      iii. Solos
           b. Factores humanos
                      i. Factores históricos
                     ii. Nivel de desenvolvemento
                     iii. Factores políticos
4. Movementos da poboación
           a. Movementos naturais
                    i. Natalidade
                           1. Definición de natalidade
                            2. Taxa de natalidade
                            3. Factores da natalidade
                   ii. Mortalidade
                            1. Definición de mortalidade
                            2. Taxa de mortalidade
                            3. Factores da mortalidade
                   iii. Crecemento natural ou vexetativo
                            1. Definición de Crecemento natural
                            2. Taxa de crecemento natural
5. Evolución da poboación
              a. Transición demográfica (pica na imaxe)

              b. Etapas do crecemento: lento e acelerado
6. Migracións
              a. Definición de migración
              b. Causas das migracións
              c. Tipos de migracións
                    i. Interiores
                   ii. Exteriores
             d. Consecuencias as migracións
7. Estrutura da poboación
             a. Estrutura por sexo
             b. Estrutura por idade: poboación nova, adulta, avellentada (pirámides de idades)
             c. Estrutura económica: poboación activa e sectores

____________________________________________________________________________

Le o seguinte informe e reflexiona sobre o tema e de xeito razoable indica que solucións darías a cada un dos puntos.

Viña no periódico El País unha reportaxe moi interesante acerca do aumento progresivo da poboación planetaria e onde se cuestionaba se os recursos, ben agrícolas ben enerxéticos, chegarían a cubrir as necesidades da poboación. As previsións indican que no ano 2050 chegarase a 9000 millóns de habitantes o que pode supor:


 • Que habería necesidade de incrementar as necesidades alimenticeas un 70% con respecto ás actuais e parece ser que a terra dispoñible para a produción agraria tocou teito a comezos da pasada década e os rendementos son menores polo quentamento global.


 • Que a demanda enerxética medrará un terzo debido ás economías emerxentes.


 • Que o futuro do mercado de traballo vai tambalexarse.


 • As migracións serán imparables, non por cuestións de búsqueda de traballo senón por fuxir da fame.
 • Unha vez lido o artigo eu planteeime unha cuestión que é a seguinte. Na actualidade sabemos que os recursos están en mans dunha porcentaxe pequena de poboación mentres a gran parte da poboación non ten acceso a eles e dá vértixe pensar que seguirán padecendo o problema e agravándose pois ... Estarán dispostos os países desenvolvidos a compartir os recursos?
  Ver artigo: ¿Hay planeta para tanta gente? en El País
  Repasa co seguinte cuestionario. Simplemente tes que poñer un nome e darlle ao botón start.  A poboación » online testing software

  Interesante presentación sobre a evolución da pirámide poboacional de España. Aproveitémola para facer uns comentarios ao respecto.
  Evolución da pirámide de poboación de España


  View more presentations from Rosacidgalante.

  Observa a imaxe da pirámide de poboación de Galicia de 1975 a 2016
  06 abril, 2015

  TEMA 12 AS CIDADES

  TEMA 12: AS CIDADES


  Tema subliñado
  Resumo do tema
  Tarefas para realizar
  Tarefas resoltas

  Test das cidades
  O fenómeno urbano  A continuación hai un exercicio que che axudará a comprender a estrutura da cidade. Pica na imaxe


  Nos barrios hai diferenciación entre barrios burgueses e barrios obreiros, diferenciándose no tipo de edificación. Averigua, no seguinte exercicio, quen vive aí?


   Barrios das cidades

  Coñece a orixe da cidade de Ourense
                                      


  Nos nosos días a poboación urbana está medrando de forma acelerada, e xa supera a porcentaxe da poboación rural. Este crecemento é especialmente significativo nos países subdesenvolvidos de Asia, Africa e América Latina. Existen tamén grandes contrastes entre as cidades dos países ricos e as dos países pobres. Nos ricos o modelo de vivenda é luxoso e destacan os rañaceos na city da cidades. Nos países pobres medran os barrios marxinais denominados: chabolas, slum, favelas, bidonvilles, ranchitos, villas-miseria.
  I
  05 abril, 2015

  TEMA 11:NATUREZA E SOCIEDADE

  TEMA 11: NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍA, CRISES E IMPACTOS


  Despois da lectura do tema imos realizar o cuestionario-test que aparece a continuación. 
  Imos agora, realizar comentarios sobre as imaxes que veñen a continuación e que pertencen a paisaxes naturais e humanizadas de España e Galicia.  As sociedades e as culturas son diversas e moi ricas. Todos temos que respectalas pois deste xeito enriquecémonos. Pica na seguinte imaxe e entrarás nunha páxina onde se fala das diferentes culturas que nai no mundo.
  02 abril, 2015

  TEMA 9:SÉCULO XVII. ABSOLUTISMO E BARROCO


  TEMA 9: SÉCULO XVII. ABSOLUTISMO E BARROCO                                   

  Despois de visualizar observa a seguinte imaxe e contesta ás cuestións que se plantean.


  Realiza unha redacción seguindo o mapa conceptual que se expón e amplía un pouco a información.
  A arte barroca servía aos monarcas absolutistas para demostrar o seu poder e tamén servía á Igrexa de Roma para demostrar o seu poder fronte ao protestantismo. Observa o seguinte video e logo extrae un listado de características deste movemento.
  Finalmente quixera que ao observar as tres imaxes de a continuación poidas indicar as diferenzas do sistema de goberno entre as diferentes épocas: